توظيف بسوناطراك Sonatrach و معهد بومرداس جانفي 2012

مدونة توظيف وعمل في يوم 28‏/01‏/2012 4 التعليقات
توظيف بسوناطراك Sonatrach و معهد بومرداس جانفي 2012
 ادخل على الرابط التالي :
http://www.iap.dz/fr/content/jobs.php

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS VACATAIRES
L’Institut Algérien du Pétrole, Corporate University (IAP-CU) recherche pour ses Ecoles de Boumerdès, de Skikda et d’Arzew, des Professionnels et Experts qualifiés de l’Industrie des Hydrocarbures en activité à Sonatrach et ses filiales pour assurer des enseignements de courte et moyenne durée dans les domaines suivants :

 Domaines :
# Matières théoriques :
Méthodes numériques appliquées, métallurgie, recherche opérationnelle, thermodynamique appliquée, mécanique des fluides, résistance des matériaux,
# Géologie pétrolière, Géophysique pétrolière, Geosciences, Reservoir Engineering

# Forage et production des hydrocarbures :
Forage horizontal et très dévié, forage under- balanced, stimulation des réservoirs des hydrocarbures, simulation des gisements, mécanique des roches, sismique 3D
# Technologie de gaz naturel liquéfié, Traitement de gaz sur champ

# Procédés de raffinage, Procédés de pétrochimie

# Transport des hydrocarbures :
Diagnostic & réhabilitation des pipelines, exploitation, Soudage & contrôle des pipelines, conception et exploitation de réseaux de distribution, isométrie et supports des tuyauteries, normalisation appliquée au transport des hydrocarbures, simulation numérique et dynamique, transport par navires et citernes
# Stockage des hydrocarbures

# Instrumentation pétrolière :
DCS, régulation des procédés, réseaux industriels, informatique industrielle, instrumentation pétrolière, automates programmables industriels, métrologie, capteurs en instrumentation industrielle, data acquisition.
# Mécanique pétrolière :
Maintenance industrielle, analyse vibratoire, techniques de soudage, tribotechnique/graissage
# Electricité industrielle :
Appareillage et mesures électriques, machines électriques, transformateurs, power electronics, transport et distribution de l’électricité, normes et schémas, risques électriques
# Turbomachines et moteurs :
Turbines à gaz, pompes, compresseurs, turbines à vapeur, moteurs
# Equipements statiques :
Echangeurs de chaleur, aéro-réfrigérants, fours,chaudière, Robinetterie, Tuyauterie
# Corrosion et protection des ouvrages, Traitement des eaux industrielles et résiduaires

# Sécurité dans les installations de GNL, de Raffinage, de l’Amont et de TRC

# Procurement
Exigences :
  • Experts et professionnels: Diplôme de base minimum d’Ingénieur,
  • L’élaboration de cours et TP sous forme de support (papier ou électronique) qui seraient propriété de l’IAP et diffusés aux étudiants.
Avantages :
  • Rémunération complémentaire attractive selon les règles internes à Sonatrach, pour les enseignants en vacation.
Formules :
  • Possibilité de mutation ou détachement selon une période à convenir,
  • Vacation : volume horaire selon la réglementation en vigueur et selon les besoins.
Pièces à fournir :
  • Une demande spécifiant le domaine choisi,
  • Un curriculum vitae renseigné selon le modèle joint,
  • Copies scannées des diplômes.


توظيف بسوناطراك Sonatrach و معهد بومرداس جانفي 2012

4 التعليقات:

غير معرف يقول...

لماذا خريجي جامعة وهران تخصص اتصال وعلاقات عامة مهمشين رغم اهمية هذا التخصص في المؤسسات

غير معرف يقول...

انا ايضا اساند تعليق رقم 1 لماذا تخصص اتصال وعلاقات عامة مهمش في الجزائر خلاف لباقي الدول التي تولى اهمية كبيرة لهذا التخصص ولماذا لايزال المكلف بالاتصال غائب في معظم المؤسسات

غير معرف يقول...

ما تستحقوش واحد يقري لونقلي اه???

غير معرف يقول...

شوفونا خدمة رانا قرينا و كبرنا او ما زال ماكان والو قالك اقرا لونقلي فيها خدمة ما كا ني خدمة ني سيدس زكري ربي يجيب ساعة الخير هاو نيميرو كاشما يبان 0557111407

إرسال تعليق

إضافة تعليق